VATANDAŞLIK

901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığın kazanmak isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, vatandaşlık alma sürecinin takibi ve sonuçlandırılmasını bu alanda uzmanlaşmış ekibimizle birlikte yürüterek olabilecek her türlü hukuki sorunda gerekli çözümleri üretmekteyiz.

Neden Türk Vatandaşlığı ?

Neden Türk Vatandaşlığı ?
Bu sorunun birçok yanıtı vardır ancak biz sadece özet olarak belli konulara değineceğiz.
Öncelikle Türkiye’de vatandaş olmak, aynı zamanda dünyanın birçok ülkesine çok rahat seyahat yapmak ve bu ülkelerde oturum almak, eğitim almak ve iş kapıları açmak anlamına da gelmektedir.
Türkiye ile dünyanın birçok ülkesi arasında bir serbest ticaret anlaşmaları vardır. Bu, özellikle ithalat ve ihracat alanında, belirli ürünleri vergilendirmeye gerek kalmadan önemli bir avantaj haline gelmektedir.
Türk vatandaşlığı ile aynı zamanda Avrupa ile iç içe bir yaşama ulaşabilirsiniz. Türkiye Avrupa Birliği’ne katılmaya çok yakın bir ülkedir. Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri uzun süredir devam etmektedir ve yakın zamanda Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olacağına inanılmaktadır. Bu üyelik gerçekleştiği takdirde
Ayrıca Türk vatandaşlığı ile birlikte Türkiye’de birçok alanda çok daha rahat faaliyetler gerçekleştirebilir ve birçok izinden muaf tutulursunuz. Bununla beraber temel hak ve özgürlükler, insan hakları, insana saygı, ekonomik özgürlük, mali güvenlik ve daha birçok alanda Türkiye vatandaşı olmanın ayrıcalığını hissedebilirsiniz.

Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır ?

Türk Vatandaşlığı Kazanılmasında birçok farklı durum olup,bu durumlardan herhangi birini sağlayan yabancı uyruklu kişiler gerekli şartları taşıdıkları takdirde Türk Vatandaşlığını kazanabilmektedir. Şimdi bu durumları birlikte inceleyelim.

Doğumla Türk Vatandaşlığı Kazanılması

Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.

Soy Bağı Esasına Göre Kazanılan Vatandaşlık: 

Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık, çocuğun doğumu anında soy bağı ile bağlı bulunduğu Türk vatandaşı ana veya babanın vatandaşlığını kazanmasını ifade eder.
Soy bağı ile Türk vatandaşlığının kazanılmasında; ana veya babadan yalnız birinin, doğum anında Türk vatandaşı olması yeterli olup diğerinin yabancı bir devlet vatandaşı olması Türk vatandaşlığının kazanılmasına engel teşkil etmez.

Doğum Yeri Esasına Göre Türk Vatandaşlığı Kazanılması

Türkiye’de doğan ve ana ve babasının belli olmaması veya vatansız bulunması ya da milli kanunları gereğince vatandaşlık kazanamaması gibi nedenlerle herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır. 
Türkiye’de bulunmuş çocuk, Türkiye dışında doğduğu sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır. Yaşının küçüklüğü nedeniyle kendisini ifade edemeyen bulunmuş çocuklar kolluk görevlilerinin veya ilgili kurumların bu durumu belirten tutanaklarına veya ilgililerin beyanına dayanılarak bulundukları yerin nüfus kütüklerine tescil edilir.

Sonradan Türk Vatandaşlığı Kazanılması

Genel Hükümlere Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması  

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;
Kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak.
Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini; Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye’ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak veya Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye’de tamamlamak.
Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak.
Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak.
Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek.
Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak.
Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.  
şartları aranır.

Evlat Edinme Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanılması

Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan yabancı kişi; milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, Türk vatandaşlığını kazanabilir. 

K.K.T.C Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığı Kazanması

Doğumla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişiler, Türk vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararı ile kazanırlar.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup, Türk vatandaşlığının kazanılması eşine tesir etmez, çocukları hakkında 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını sonradan kazanmış olan yabancılar hakkında, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci maddesindeki hükümler uygulanır. 

Seçme Hakkı İle Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden ana veya babalarına bağlı olarak vatandaşlığımızı kaybetmiş olan ve ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığını kazanmak üzere yazılı bildirimde bulunan kişiler seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.
Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kaybı, bu hakkın kullanılmasına dair şartların varlığının tespitine ilişkin Bakanlığın karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder. 

Göçmen Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması

5543 sayılı İskân Kanununa göre işlemleri tamamlanarak göçmen olarak kabul edilen kişilerin vatandaşlık dosyası il göç idaresi müdürlüğünce düzenlenir ve Bakanlığa gönderilir. Türk vatandaşlığını kazanmak üzere Bakanlığa gönderilen yabancının dosyası incelenir ve kişinin Türk vatandaşlığını kazanması için Bakanlar Kuruluna teklifte bulunulur. Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilir. 
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi uyarınca:
Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler. ( (d) Göçmen olarak kabul edilen kişiler. )

İkamet Şartı Aranmaksızın Yeniden Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla,
Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden,
Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklardan ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmayan,
Mülga 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin (a), (ç), (d) ve (e) bentleri uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmiş,  
kişiler Türkiye’de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca: 
Millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla aşağıda belirtilen kişiler Türkiye’de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararıyla yeniden kazanabilirler. 
Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler.  
Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 21 inci maddede öngörülen süre içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar. 
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 43 üncü maddesi uyarınca: 
Mülga 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin (a), (ç), (d) ve e bentleri uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan kişiler başvurmaları halinde, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla, Türkiye’de ikamet etme şartı aranmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden Türk vatandaşlığına alınabilirler. 

İkamet Şartına Bağlı Olarak Yeniden Türk Vatandaşlığının Kazanılması

5901 sayılı Kanuna göre Türk vatandaşlığı kaybettirilenler ile seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve Türkiye’de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler. 
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca: 
29 uncu madde uyarınca Türk vatandaşlığı kaybettirilenler Bakanlar Kurulu kararıyla, 34 üncü madde uyarınca Türk vatandaşlığını kaybedenler Bakanlık kararıyla, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve Türkiye’de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler. 

Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Bir Türk vatandaşı ile evlilik, doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. En az üç yıldan beri bir Türk vatandaşı ile evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurabilirler.
Başvuru tarihinden sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz.
Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.
Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancının evliliğinin butlanına karar verilmesi halinde, Türk vatandaşlığını muhafaza edip etmeyeceği konusu Valilik aracılığıyla Bakanlıktan sorulur.
5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca:
Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;
Aile birliği içinde yaşama,
Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,
Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartları aranır. 
Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz.
Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler. 

Vatandaşlık işlemleriyle ilgili ŞAHİN GROUP COMPANIES olarak ;

Türk vatandaşlığının kazanılması ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde bütün süreçleri yönetmekte, müşterilerimiz adına üst düzey hukuki güvence sağlamakta ve bu konuda gerekli adımları atarak Türk vatandaşlığını kazanmalarını sağlamaktayız.

Ofis
GOP Mah. İran Cad. No: 21 (E Blok)
( 6. Kat ) - ( No:446 ) ( Karum AVM )
Çankaya/ANKARA
Telefon
0538 669 10 94
E posta
info@sahingroupcompanies.com
sahingroupcompanies@gmail.com